Inclusief BTW
Made to reduce, reuse and recycle
Gratis verzending vanaf €150,- (uitsluitend bij verkoop).

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Paulys polycarbonaat

 • Artikel 1: Algemeen
 • Artikel 2: Contactgegevens Paulys polycarbonaat
 • Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
 • Artikel 4: Overeenkomst, prijs en betaling
 • Artikel 5: Duur van de overeenkomst
 • Artikel 6: Bevestiging bij verhuurbare producten
 • Artikel 7: Annuleringen
 • Artikel 8: Levering en leverstermijn
 • Artikel 9: Eigendomsovergang
 • Artikel 10: Garantie en reclamering
 • Artikel 12: Vooruitbetaling en Meerkosten
 • Artikel 13: Overdracht
 • Artikel 14: Borg
 • Artikel 15: Verplichtingen van opdrachtgeven (koper/huurder)
 • Artikel 16: Aansprakelijkheid
 • Artikel 17: Overmacht
 • Artikel 18: Opzegging
 • Artikel 19: Ontbinding
 • Artikel 20: Geschillen
 • Artikel 21: Afwijkende voorwaarden
 • Artikel 22: Afspraken
 • Artikel 23: Rechten
 • Artikel 24: Privacy
 • Artikel 25: Toepasselijk recht & bevoegde rechter 
 • Artikel 26: Wijzigingen in de algemene voorwaarden
 • Artikel 27: Herroepingsrecht

Artikel 1: Algemeen

Dit zijn de “algemene voorwaarden” van Paulys Polycarbonaat (Paulys.nl). Verder genoemd als “Paulys polycarbonaat” of “wij”. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en levering van producten en diensten in de ruimste zin van het woord en alles wat verder deel uitmaakt van de overeenkomst met Paulys polycarbonaat. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door Paulys polycarbonaat vermeld. Algemene voorwaarden van de (potentiële) koper worden door Paulys polycarbonaat uitdrukkelijk en in alle gevallen van de hand gewezen.

Door het plaatsen van een order, opdracht of bestelling gaat opdrachtgever akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de door u geplaatste bestelling en verklaart u op de hoogte te zijn van de inhoud daarvan.

 

Artikel 2: Contactgegevens Paulys polycarbonaat

Naam: Paulys polycarbonaat (Paulys.nl)

Telefoonnummer: +31 618770263

E-mailadres: info@paulys.nl

KVK: 76049671                                             

BTW: NL860489371B01

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen van Paulys polycarbonaat zijn geheel vrijblijvend, tenzij het uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld. Een schriftelijke offerte van Paulys polycarbonaat is geldig gedurende de termijn die gesteld wordt op de offerte. In beginsel zijn alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaves van Paulys polycarbonaat geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld staat. Totdat de overeenkomst volledig is nagekomen, zijn wij bevoegd de prijzen te verhogen met de kosten, die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen, nadelige inkoopprijzen of andere relevante zaken.

Uitsluitend na schriftelijke bevestiging zal de aanbieding in behandeling worden genomen en is een overeenkomst van verkoop, huur en verhuur van producten of diensten tot stand gekomen.

Indien er een offerte wordt aangevraagd bij Paulys polycarbonaat, kunnen er kosten die hiermee gepaard gaan worden doorberekend aan de opdrachtgever, mocht Paulys polycarbonaat dit noodzakelijk achten. deze zullen worden doorberekend als “voorbereidingskosten” onder deze kosten wordt onder meer verstaan; algemene kosten, het opmaken van offertes, telefoonkosten, administratiekosten, overheadkosten, besprekingen met toeleveranciers, autokosten, bezichtiging van evenementen objecten, geleverde manuren, etc. 

 

Artikel 4: Overeenkomst, prijs en betaling

De overeenkomst komt tot stand bij het plaatsen van een bestelling via de website of door een (schriftelijke) aanvaarding van offerte. Bij verhuurbare producten dient er eerst nog een bevestiging te volgen vanuit Paulys polycarbonaat. Mits de op de meest recente prijslijst genoemde voorwaarden in acht zijn genomen. Paulys polycarbonaat is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Tevens is zij gerechtigd de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien aan derden over te dragen. In schakelen van derden kan onder andere bestaan uit:

 • Producten of diensten die niet door Paulys polycarbonaat zelf geleverd kunnen worden, worden betrokken via toeleveranciers.
 • Opdrachtgever zal en mag nooit een door een toeleverancier geleverd product of dienst uit de overeenkomst halen.
 • Paulys polycarbonaat wordt niet verantwoordelijk geacht voor de daden en of handelingen van zijn toeleveranciers en kan hier nimmer op worden aangesproken.
 • Mochten er geschillen ontstaan tussen opdrachtgever en toeleverancier, dan zal Paulys polycarbonaat pogen hiertussen te bemiddelen echter Paulys polycarbonaat kan nooit worden aangesproken voor enige schade’s, tekortkomingen, afwijking in haar product, het niet leveren van diensten of producten, kosten en of rente’s en over het behaalde resultaat in dit eventuele geschil, dit blijft een zaak tussen opdrachtgever en toeleverancier.

Paulys polycarbonaat behoudt zich het recht voor om uw bestelling niet te accepteren als:

 • De door u ingevulde informatie is niet correct of volledig en indien Paulys polycarbonaat twijfelt aan de juistheid van deze informatie;
 • U heeft een eerdere betalingsverplichting niet nagekomen;
 • U heeft de levering van een eerdere bestelling niet geaccepteerd en of u hebt een eerdere bestelling niet opgehaald;
 • Het door u aangegeven afleveradres is in een land waar Paulys polycarbonaat geen leveringen doet.
 • Voorraad van verhuurbare producten overschreden wordt.

Paulys polycarbonaat zal u zo spoedig mogelijk informeren als uw bestelling niet wordt geaccepteerd.

Prijs

Onder prijs wordt verstaan de verkoopprijs, exclusief B.T.W. en zonder vracht, verzekering, opslag, en heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij nadrukkelijk anders staat vermeld. De in offerte genoemde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende fabrieksprijzen, vrachten, belastingen, margeregelingen en verdere prijsbepalende factoren.

 • Indien zich na uitbrengen offerte een wijziging in een of meerdere factoren voordoet heeft Paulys polycarbonaat het recht, ook als de koopovereenkomst inmiddels tot stand gekomen is, de prijzen op billijke wijzen aan de gewijzigde factoren aan te passen. 
 • Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op-of aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, behoudt Paulys polycarbonaat zich het recht de prijzen aan te passen of te actualiseren;
 • Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever;

Betaling

De vorderingen van Paulys polycarbonaat dienen te worden beschouwd als brengschulden van de opdrachtgever

Om uw bestelling te betalen, kunt u kiezen uit een van de door Paulys polycarbonaat aangeboden betalingsmogelijkheden of rechtstreeks overboeken. Alle betalingen dienen te geschieden voordat een bestelling in behandeling wordt genomen. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum plaats heeft gevonden, is de koper direct en van rechtswege in verzuim. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling geschieden voor het afhalen en of afleveren van goederen.

Bij overschrijding van iedere betalingstermijn is de koper/huurder, van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft Paulys polycarbonaat zonder enige ingebrekestelling tevens een vergoeding verschuldigd van de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, per maand over de hoofdsom. Gerechtelijke – en buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet (geheel) betaalde factuur, zijn voor rekening van de koper/huurder, met een minimum van € 250 per geval. Bij liquidatie, faillissement en surseance van betaling van de koper zijn de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar.

Paulys polycarbonaat kan niet worden gehouden aan een aanbieding op haar website, offerte of brochure als u redelijkerwijs kunt begrijpen dat de aanbieding, of een deel daarvan, een kennelijke vergissing of schrijffout bevat, zoals een ongewoon lage prijs. Wij verzoeken u contact op te nemen met Paulys polycarbonaat als u twijfelt over de juistheid van een aanbieding.

 

Artikel 5: Duur van de overeenkomst

Bij het vaststellen van de duur van het verhuur en of leveringscontract geldt een gedeelte van de dag als een gehele dag. De prijsstelling van de verhuurartikelen heeft betrekking op een gebruiksperiode van 1 dag. Ingaande op 00.00 uur en eindigend om 24.00 uur. Voor sommige producten geldt er een lager tarief voor de dagen daaropvolgend. Dit is aangegeven op de website.

 

Artikel 6: Bevestiging bij verhuurbare producten

Verhuurbare producten dienen in verband met onze voorraden na bestelling bevestigd te worden door Paulys Polycarbonaat alvorens de boeking als definitief beschouwd kan worden. Wij proberen zo snel mogelijk een bevestiging of annulering te versturen.

Paulys Polycarbonaat dient ieder product te verieferen op voldoende voorraad. U krijgt van ons altijd een bevestiging via de mail (controleer ook uw spamfolder). 

Als er onverhoopt een bestelling geannuleerd zal worden krijgt u hier tijdig bericht over via de mail en zullen de gemaakte kosten geretourneerd worden op uw rekening. Mocht er haast geboden zijn bij bestelling van deze producten, mocht u tegen problemen aanlopen of mochten er meer vragen zijn, dan raden we altijd aan om contact met ons op te nemen. 

 

Artikel 7: Annuleringen

Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten [kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d] te vergoeden aan Paulys polycarbonaat, alles onverminderd het recht van Paulys polycarbonaat op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade. 

 

Artikel 8: Levering en leverstermijn

Verkoop

Paulys polycarbonaat zal er alles aan doen om uw bestelling zo snel mogelijk te verwerken en af ​​te leveren, maar probeert dit ieder geval binnen 30 dagen na de aankoopdatum. De leveringsdatum wordt gecommuniceerd via email. De bestelling kan worden bezorgd op het afleveradres zoals overeengekomen is. Paulys polycarbonaat zal zich inspannen om de door u bestelde producten compleet en in goede staat te leveren.

Koper is verplicht de producten bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien koper hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten aan hem in rekening worden gebracht aan koper. Indien de producten qua hoeveelheid , kleur, afmeting, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden e.d. in ondergeschikte mate afwijken van hetgeen is overeengekomen, dan worden deze geacht te voldoen aan de overeenkomst. Onder ondergeschikt wordt een afwijking verondersteld tot maximaal 5 % van hetgeen is aangeboden. Indien de afwijking groter is dan 5 %, dan is Paulys polycarbonaat gemachtigd de goederen om te ruilen of naar rato te crediteren. Iedere deellevering van een grotere opdracht kan de koper in rekening worden gebracht.

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering van de goederen op de conditie niet-vrachtvrij. De bezorgkosten worden op de website vermeld of overeengekomen na offerte. Aan aflevering van orders behoudt Paulys polycarbonaat zich het recht voor kosten in rekening te brengen.

De goederen zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat zij het magazijn hebben verlaten, dan wel indien de goederen rechtstreeks vanuit de fabriek of magazijn van een derde worden afgeleverd.

Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Verhuur & Ondersteuning

De opdrachtgever (huurder/koper) heeft de keuze het gehuurde, geleverde bij Paulys polycarbonaat op te halen of laten bezorgen voor rekening van opdrachtgever. Niet alle producten kunnen worden afgehaald, dit wordt uitdrukkelijk aangegeven op de website of offerte. Bij beëindiging van de huurtermijn aan de verhuurder terug te geven. Het afhalen en of bezorgen geschiedt het afhalen/brengen en of van het gehuurde/gekochte voor rekening en risico van de huurder. Afgesproken leveringstermijnen gelden slechts bij benadering. de leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor de goederen te leveren.

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering van de goederen op de conditie niet-vrachtvrij. De bezorgkosten worden op de website vermeld of overeengekomen na offerte. Aan aflevering van orders behoudt Paulys polycarbonaat zich het recht voor kosten in rekening te brengen. De goederen zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat zij het magazijn hebben verlaten, dan wel indien de goederen rechtstreeks vanuit de fabriek of magazijn van een derde worden afgeleverd.

Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Indien de opdrachtgever het verhuurde, geleverde product of dienst voor of op het tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt het uitgevoerde werk voor rekening en risico voor opdrachtgever gehouden. In dergelijke gevallen kan stalling, opslagkosten, etc. aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9: Eigendomsovergang

Paulys polycarbonaat behoudt het eigendom van alle geleverde zaken, totdat de koopprijs geheel is voldaan. Bij verhuurbare producten behoudt Paulys polycarbonaat altijd het eigendom. Koper/huurder is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken als herkenbaar eigendom van ons te bewaren. Koper/huurder machtigt ons nu reeds om terreinen of percelen te betreden, waar de zaken zich bevinden, teneinde deze terug te kunnen nemen, indien de koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen in gebreke is, of in betalingsmoeilijkheden verkeert, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen. Bij het terugnemen van de goederen door Paulys polycarbonaat zal de koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger zal kunnen zijn dan de oorspronkelijke koopprijs), verminderd met de op het terugnemen gevallen kosten.

Zolang de eigendom van de goederen niet op de koper is overgegaan mag deze de goederen niet verpanden in eigendom tot zekerheid overdragen, of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Paulys polycarbonaat te bewaren. De koper is voorts verplicht de goederen voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, vliegtuig-, ontploffings-, en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Paulys polycarbonaat eerste aanzegging ter inzage te geven.

Alle aanspraken van de koper op de verzekeraars van de goederen uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Paulys polycarbonaat zulks wenst, aan haar worden gecedeerd tot meerdere zekerheid voor voldoening van haar vorderingen op de koper.

Retentierecht

Onverminderd het wettelijk retentierecht is Paulys polycarbonaat gerechtigd enig goed van de opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volledige voldoening van hetgeen Paulys polycarbonaat uit welke hoofde dan ook van opdrachtgever terzake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Paulys polycarbonaat ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren. 

 

Artikel 10: Garantie en reclamering

Paulys polycarbonaat garandeert verhuurde, geleverde goederen gedurende een vooraf overeengekomen periode, na bevestiging. In geval Paulys polycarbonaat zijn producten of diensten van toeleveranciers betrekt, geldt de garantie van de desbetreffende fabrikant/toeleverancier.

Verkoop

Opdrachtgever (koper/huurder) is verplicht om de producten direct na levering grondig te controleren op eventuele gebreken. Reclames m.b.t. de geleverde producten (koop) dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Paulys polycarbonaat kenbaar gemaakt te worden. Na 8 dagen wordt de koper geacht akkoord te zijn met het geleverde. Een reclame schort de betalingsverplichting van de koper echter niet op.

Reclames m.b.t. de geleverde producten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Paulys polycarbonaatkenbaar gemaakt te worden. Na 8 dagen wordt de koper geacht akkoord te zijn met het geleverde. Een reclame schort de betalingsverplichting van de koper echter niet op.

Alle op de website van Paulys polycarbonaat, offertes en in ander reclamemateriaal opgenomen informatie met betrekking tot de gekochte goederen, hebben een informatief niet bindend karakter.

Reclamering ter zake van de opdruk/gepersonaliseerde goederen dient plaats te vinden voor ingebruikneming en binnen 8 dagen na aflevering van de goederen, bij overschrijding van termijn iedere mogelijke aanspraak tegen Paulys polycarbonaat is vervallen. Voor schade die ontstaat ten gevolge van drukresultaten die afwijken van de verwachtingen van de koper, met uitzondering van wanprestatie(s) van Paulys polycarbonaat, aanvaardt Paulys polycarbonaat geen enkele vorm van aansprakelijkheid tot enige wijze van schadevergoeding hoe ook genaamd.

Verhuur

Bij verhuur dient zo spoedig mogelijk na levering en onder toezending van een analyseerbaar monster (foto’s) schriftelijk geïnformeerd te worden over het gehalte en of hoedanigheid van het gehuurde en of geleverde product. Paulys polycarbonaat dient ten alle tijden in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is, zal zij te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten en of goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na teruglevering daarvan in de originele toestand. Paulys polycarbonaat is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding, hoe ook genaamd, verplicht. Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

 

Artikel 12: Vooruitbetaling en Meerkosten

Paulys polycarbonaat hanteert in de basis vooruitbetaling voor levering en of diensten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij meerkosten is gerecht bij opdrachten van tenminste honderd euro vooruitbetaling te verlangen of op andere wijze zekerheid te vorderen. Alle kosten voortvloeiend uit meerkosten kunnen worden door berekend aan de opdrachtgever.

 

Artikel 13: Overdracht

Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Paulys polycarbonaat is het opdrachtgever verboden rechten of verplichtingen uit hoofd van met Paulys polycarbonaat gesloten overeenkomsten aan derden- waaronder begrepen met opdrachtgever gelieerde vennootschappen- over te dragen. 

 

Artikel 14: Borg

De borg dient als waarborgsom voor de gehuurde materialen. Paulys polycarbonaat streeft ernaar om de borg binnen 14 dagen retour te storten na moment van retourneren. Mochten er schades, ontbrekende onderdelen/producten, minder producten, etc. retour komen zal dit verrekend worden met de borg. Hierbij zal ook de extra arbeid worden verrekend. De borg neemt niet weg dat schades, ontbrekende onderdelen/producten of minder producten retour om extra kosten te verhalen op de opdrachtgever. Mochten de kosten hoger uitvallen dan de borg zal hiervoor de opdrachtgever op voorhand aansprakelijk zijn en kosten verhaald worden.  

 

Artikel 15: Verplichtingen van opdrachtgeven (koper/huurder)

Verkoop

De koper is verplicht het gekochte slechts overeenkomstig en volgens eventuele instructies en of  aanwijzingen van personeel van Paulys polycarbonaat te gebruiken. De koper is verplicht elke schade en elk gebrek direct te melden. Zonder toestemming van de verkoper kan niet tot reparatie worden overgegaan. Veranderingen en of reparatie zal de verkoper in dien mogelijk verrichten op locatie en anders in  zijn eigen werkplaats. Indien de schade ontstaan is door onooglijk gebruik, is de koper aansprakelijk voor de kosten hieruit voortvloeiend. Indien het gebrek of de schade aan het gekochte buiten schuld van koper is ontstaan heeft de huurder het recht op vervangende voorwerpen.

Eventuele boetes en belastingen, die voortvloeien uit het gebruik van materiaal, te leveren goederen of andere diensten van Paulys polycarbonaat, zijn voor rekening van opdrachtgever. 

Verhuur

De huurder is verplicht het gehuurde slechts overeenkomstig en volgens eventuele instructies en of  aanwijzingen van personeel van Paulys polycarbonaat te gebruiken en in het bijzonder om: 

 • Verhuurder ter alle tijden toegang tot het gehuurde te verschaffen.
 • Aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en verhuurder terzake te vrijwaren.
 • de gehuurde goederen mogen gebruikt geretourneerd worden. Onder gebruikt wordt verstaan dat er sporen zijn van gebruik maar niet ernstig vervuild, mocht dit het geval zijn zullen er extra kosten in rekening worden gebracht.

De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek direct aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder kan niet tot reparatie worden overgegaan. Veranderingen en of reparatie aan het gehuurde zal de verhuurder in dien mogelijk verrichten op locatie en anders in  zijn eigen werkplaats. Indien de schade ontstaan is door onooglijk gebruik, is de huurder aansprakelijk voor de kosten hieruit voortvloeiend. Indien het gebrek of de schade aan het gehuurde buiten schuld van huurder is ontstaan heeft de huurder het recht op vervangende voorwerpen gedurende de verdere duur van deze overeenkomst.

De huurder is niet bevoegd over de goederen op welke wijze dan ook te beschikken anders dan overeenkomstig de normale bedrijfsvoering en de normale bestemming van de goederen, voordat volledige betaling is voldaan. Indien de opdrachtgever niet nauwkeurig mocht hebben voldaan aan enigerlei verplichting jegens Paulys polycarbonaat en voorts in geval van ontbinding de overeenkomst uit welke hoofde dan ook zal Paulys polycarbonaat gerechtigd zijn alle goederen, waarop het voorgaan eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst terug te nemen, terwijl de opdrachtgever verplicht zal zijn de goederen op eerste aanmaning franco aan Paulys polycarbonaat te retourneren, alles onverminderd het recht van Paulys polycarbonaat op volledige schadevergoeding ingevolge deze voorwaarden en de wettelijke bepalingen.

De verhuurde artikelen moeten door huurder droog worden opgeslagen en bij ophalen goed bereikbaar zijn. Dit is dus beneden in de gang, hal of achter de eerste drempel begane grond worden klaargezet, mocht dit niet het geval zijn kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolg van onvakkundige behandeling, reparaties door derden of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Eventuele boetes en belastingen, die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmateriaal, te leveren goederen of andere diensten van Paulys polycarbonaat, zijn voor rekening van opdrachtgever. 

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid

Paulys polycarbonaat is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: 

 • Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
 • Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld.
 • Het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een fout in het gehuurde/geleverde.
 • De klant aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed en verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. verwondings of overlijdensrisico’s.
 • De schade door welke oorzaak of welke handeling of nalatigheid van Paulys polycarbonaat, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen ook ontstaan.

Paulys polycarbonaat is niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van koper/huurder, t.g.v. vertraagde – of ondeugdelijke levering, of gebreken aan geleverde zaken, tenzij er van opzet of grove schuld sprake is. Koper vrijwaart ons tegen alle aanspraken op geleverde zaken. Indien Paulys polycarbonaat haar verplichtingen niet tijdig of behoorlijk nakomt, dan is de koper/huurder gemachtigd de overeenkomst te ontbinden voor het gebrekkige gedeelte, zonder aanspraak op vergoeding voor deze ontbinding. Ontbindingen dienen immer schriftelijk te worden aangemaand.

Paulys polycarbonaat is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en of eigendommen van de opdrachtgever en of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van haar of van hen, die door haar te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden.

Paulys polycarbonaat zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijf- en of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden. Paulys polycarbonaat is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden. 

Indien aan twee of meerdere opdrachtgevers gezamenlijk wordt geleverd, verkocht en of verhuurd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming der door hen gesloten overeenkomst. Paulys polycarbonaat is niet verantwoordelijk voor afwijkingen in de kwaliteit en de hoedanigheid van haar goederen. Het feit dat het geleverde niet aan de daaraan gestelde verwachtingen of garanties mocht voldoen. 

 

Artikel 17: Overmacht
Indien Paulys polycarbonaat door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, heeft Paulys polycarbonaat onverminderd de haar verdere toekomende rechten het recht om zonder rechtelijke tussenkomst, de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Iedere verplichting ter nakoming van de overeenkomst van Paulys polycarbonaat wordt opgeschort voor de duur dat nakoming niet (behoorlijk) mogelijk is, vanwege overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – doch niet uitsluitend verstaan : brand, overstroming, aardbeving, andere natuurrampen, ingrijpende temperatuurschommelingen, (werk)stakingen, epidemieën, (burger) oorlog, oproer, oorlogsgevaar, terrorisme, overheidsmaatregelen, staat van beleg, burgerlijke uitzonderingstoestand, (tijdelijk) ontbreken van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteits- en bedrijfsstoring, blokkade, transportproblemen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, voor Paulys polycarbonaat niet te voorziene stagnatie bij producenten, waarvan verkoper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen en wanprestaties van toeleveranciers of andere wijzen van niet voldoen door deze aan hun verplichtingen en elke andere omstandigheid die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvatting in redelijkheid niet aan Paulys polycarbonaat kunnen worden tegengeworpen.Indien de periode tot nakoming van de verplichtingen voor Paulys polycarbonaat langer duurt dan 3 maanden, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting van schadevergoeding.

Paulys polycarbonaat zal er alles aan doen om de producten zo getrouw mogelijk weer te geven op haar website. De website en brochure/catalogus dienen als informatief uiterlijk en zijn niet bindend. Als u van mening bent dat het door u bestelde product niet overeenkomt met de reproductie op de website, op het moment dat het product wordt besteld dan horen wij dit graag en zullen naar oplossing zoeken.

 

Artikel 18: Opzegging

Deze overeenkomst kan ten alle tijde door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder/koper kan slechts geschieden door terugbezorging in de oorspronkelijke staat van het gehuurde/geleverde bij verhuurder/verkoper (Paulys polycarbonaat).

Bij beëindiging van de overeenkomst zal het gehuurde/gekochte in dezelfde staat waarin het verstrekt is en geheel ongebruikt weer ter beschikking van verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat het gebreken vertoont of beschadigd is, is de verkoper/verhuurder gerechtigd de koper/huurder reparatie, reinigingskosten en vervanging in rekening te brengen.

Bij annulering/opzegging van de overeenkomst, kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij verkoop/verhuur kan annulering plaatsvinden voordat een order in productie is genomen of bestelling is doorgegeven aan de toeleverancier. Wanneer gepersonaliseerde producten in productie zijn genomen zal het volledige factuur bedrag betaald moeten worden.

Bij verhuur wordt er rekening gehouden met reserveringen en beschikbaarheid als er geannuleerd wordt binnen 4 weken voor plaatsvinden huurdatum kan er 100% van de som in rekening worden gebracht.

 

Artikel 19: Ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichtingen, welke voor hem uit deze of uit enige ander met Paulys polycarbonaat gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Paulys polycarbonaat het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter harer keuze zonder dat Paulys polycarbonaat tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Paulys polycarbonaat ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar. 

 

Artikel 20: Geschillen

Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze algemene voorwaarden zullen ter beslechting, zo nodig worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 

 

Artikel 21: Afwijkende voorwaarden

Op alle overeenkomsten die gesloten worden met Paulys polycarbonaat geleden deze algemene voorwaarden (algemene voorwaarden van Paulys polycarbonaat) en worden de voorwaarden van de tegen partij van de hand gewezen. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze “Algemene Voorwaarden”, kunnen deze niet worden erkend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd. Bij samenvallen van door de opdrachtgever gebezigde inkoopvoorwaarden en deze algemene voorwaarden zullen de voorwaarden van Paulys polycarbonaat leidend zijn. 

De punten zijn ook van toepassing indien Paulys polycarbonaat opdrachtgever is en de toeleverancier redelijkerwijs de kans heeft gekregen deze voorwaarden in te zien. 

 

Artikel 22: Afspraken 

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Paulys polycarbonaat binden de laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben en niet beschikken over een schriftelijke volmacht. 

 

Artikel 23: Rechten

Niets van wat opdrachtgever van Paulys polycarbonaat heeft bekomen mag worden verveelvoudigd dmv druk, fotokopie, video of op wat voor wijze dan ook, Paulys polycarbonaat behoudt ten alle tijde de rechten. 

 

Artikel 24: Privacy

Paulys polycarbonaat besteedt de nodige zorg aan uw gegevens. Op de website kunt u onze privacyverklaring raadplegen. Paulys polycarbonaat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor privacybeleid van externe partijen. Controleer het privacybeleid van externe partijen altijd zelf.

 

Artikel 25: Toepasselijk recht & bevoegde rechter 

Deze algemene voorwaarden, de tussen opdrachtgever, koper en of huurder en Paulys polycarbonaat gesloten overeenkomst(en) en u bent onderworpen aan de Nederlandse wet. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is uitgesloten.

Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarop gebruiker partij is. Dit geldt ook voor verbintenissen die (deels) in het buitenland plaatsvinden, of wanneer gebruiker in het buitenland woonachtig is. Het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de wet dwingend anders voortschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Pas nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, zullen zij een beroep op de rechter doen.

 

Artikel 26: Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Paulys polycarbonaat kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn alleen van kracht indien de gewijzigde versie op de website van Paulys polycarbonaat is gepubliceerd. Wij verwachten dat u bij de aankoop van producten op de website de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden raadpleegt.

 

Artikel 27: Herroepingsrecht

Bekijk hier onze pagina over herroepingsrecht

 

Laatst bijgewerkt: januari 2021.